NewConnect

NewConnect

NewConnect to platforma obrotu zdematerializowanymi akcjami oraz innymi instrumentami finansowymi działająca poza rynkiem regulowanym jako alternatywny system obrotu (ASO).

 

NewConnect przeznaczony jest dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, które w swojej strategii mogą uwzględnić w przyszłości debiut na rynku regulowanym. Stanowi on miejsce pozyskiwania kapitału dla spółek innowacyjnych, z potencjałem, w różnych fazach rozwoju, w tym w szczególności dla spółek dopiero rozwijających się, których założyciele poszukują nowych pomysłów, pozwalających osiągnąć im przewagę nad konkurencją. Perspektywa pozyskania kapitału w ramach NewConnect daje szansę na dynamiczny rozwój zwłaszcza niewielkim i dopiero rozwijającym się spółkom.

Główne zalety NewConnect w porównaniu do rynku głównego GPW to:

 • Prostsze warunki wprowadzenia spółki do obrotu

 • Minimalne wymogi informacyjne

 • Niskie koszty debiutu

 • Możliwość wyboru między ofertą prywatną a ofertą publiczną

W ramach rynku NewConnect spółka może pozyskiwać kapitał w dwojaki sposób - w drodze oferty prywatnej (tzw. private placement) - kierowanej do co najwyżej 149 podmiotów, inwestorów instytucjonalnych lub prywatnych - lub w drodze oferty publicznej (IPO, ang. Initial Public Offering) - skierowanej do co najmniej 150 inwestorów lub do nieoznaczonego adresata.

Oferta prywatna polega na skierowaniu jej do co najwyżej 149 inwestorów. Konsekwencją tego jest brak możliwości reklamowania jej w środkach masowego przekazu. Nie ma przy tym także konieczności sporządzania prospektu emisyjnego, który podlegałby zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ograniczone grono potencjalnych inwestorów ma odzwierciedlenie jednak w mniejszych możliwościach pozyskania środków, wynoszących najczęściej do kilku milionów złotych.

Drugi sposób, w jaki inwestorzy mogą nabywać akcje na NewConnect, to oferta publiczna znana z rynku regulowanego GPW. Oferowanie nabycia akcji w drodze oferty publicznej pociąga za sobą obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego i zatwierdzenia go przez Komisję Nadzoru Finansowego bądź przygotowania memorandum informacyjnego (dla ofert o wartości mniejszej niż 2,5 mln euro) podlegającego kontroli KNF. Przy sporządzeniu lub monitorowaniu jego przygotowania powinien uczestniczyć Autoryzowany Doradca. Może nim być firma inwestycyjna lub inny podmiot będący spółką prawa handlowego świadczący usługi doradcze (prawne, audytowe lub finansowe) związane z obrotem gospodarczym, który jest wpisany na listę Autoryzowanych Doradców prowadzoną przez Giełdę.

Zadaniem autoryzowanego doradcy jest merytoryczne wsparcie spółki, przygotowanie jej do debiutu, weryfikacja strategii spółki i dokonanie jej wyceny, a także pomoc w pozyskaniu inwestorów a następnie w wykorzystaniu uzyskanych środków.

Możliwość nabywania akcji w drodze oferty publicznej w ramach NewConnect w obliczu rosnącego udziału inwestorów instytucjonalnych oraz inwestorów zagranicznych stanowi obecnie perspektywę uzyskania ponadprzeciętnych zysków dla małych, średnich, a także będących dopiero w fazie rozwoju spółek. NewConnect tymczasem często stanowi jedynie etap pośredni przed wkroczeniem spółki na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych.

Korzyści dla spółki z wyboru NewConnect są zatem następujące:

 1. Zmniejszone i uproszczone wymogi formalne wprowadzenia akcji do obrotu
 2. Krótki czas przygotowania do notowań

 3. Niższe koszty wprowadzenia papierów wartościowych do obrotu

 4. Wybór między ofertą prywatną a ofertą publiczną dającą dostęp do szerokiego grona inwestorów

 5. Duże możliwości pozyskania kapitału

 6. Uzyskanie prestiżu spółki publicznej dającej większą wiarygodność

 7. Nabycie doświadczenia na rynku kapitałowym

Rynek NewConnect dla niektórych spółek może być docelowym rynkiem notowań, a dla znacznej części podmiotów może stanowić etap poprzedzający debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych.