Strategia Inwestycyjna

Strategia Inwestycyjna

Przedmiotem działalności RB S.A. jako Zarządzającego Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi w świetle art. 70e ust. 1 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, będzie wyłącznie zarządzanie Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi stanowiącymi Alternatywne Fundusze Inwestycyjne, w tym wprowadzanie tychże Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych do obrotu, oraz zarządzanie unijnymi Alternatywnymi Funduszami Inwestycyjnymi, w tym wprowadzanie tych Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych do obrotu zgodnie z art. 70e ust. 1 i 2 w związku z art. 70a ust. 1 Ustawy.

 

Realizując Cel inwestycyjny, dedykowane alternatywne spółki inwestycyjne działać będą w imieniu własnym i na własną rzecz, a decyzje o sposobie lokowania zgromadzonych aktywów podejmowane będą przez RB S.A. zgodnie z przepisami Ustawy, tak aby osiągnąć maksymalną wartość zgromadzonych aktywów przy zachowaniu najwyższego, typowego dla tych aktywów stopnia ich bezpieczeństwa, w oparciu o określony poziom ryzyka inwestycyjnego.

Poniżej zamieszczona Stratega Inwestycyjna Spółki RB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działającej jako Zarządzający Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi stanowiącymi Alternatywne Fundusze Inwestycyjne., określająca także strategię inwestycyjną ww. alternatywnej spółki inwestycyjnej, wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2016 roku i obowiązuje do jej zmiany lub do odwołania.

 

STRATEGIA INWESTYCYJNA Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego II RB Spółka Akcyjna Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowo - akcyjna  Spółki RB Spółka Akcyjna działającej jako Zarządzający Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi stanowiącymi Alternatywne Fundusze Inwestycyjne

Określenie strategii inwestycyjnej Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej, o której mowa w rozdziale II pkt 1 powyżej, tj. Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego I RB Spółka Akcyjna Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowo akcyjna

 

 • Informacje Podstawowe [więcej]

  Alternatywny Fundusz Inwestycyjny II RB Spółka Akcyjna Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowo-akcyjna („AFI II RB S.A. ASI S.K.A.”) jest zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1896 ze zm., dalej jako: „Ustawa”) alternatywnym funduszem inwestycyjnym, innym niż określony w art. 3 ust. 4 pkt. 2 tej Ustawy, zarządzanym przez RB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska nr 11, 02-674 Warszawa.

 • Cel inwestycyjny [więcej]
  1. Wyłącznym przedmiotem działalności AFI I RB Spółka Akcyjna ASI S.K.A. zgodnie art. 70e ust.1 Ustawy, będzie zbieranie aktywów od inwestora lub wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tego inwestora lub tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną AFI I RB Spółka Akcyjna ASI S.K.A. („cel inwestycyjny”).
  2. Lokowanie aktywów w interesie inwestorów będzie zgodne z przyjętymi zasadami niniejszej Strategii Inwestycyjnej AFI RB Spółka Akcyjna ASI S.K.A. oraz Polityki Inwestycyjnej.
  3. AFI I RB Spółka Akcyjna ASI S.K.A. będzie realizował politykę aktywnego zarządzania, co oznacza, że stopień zaangażowania AFI RB Spółka Akcyjna ASI S.K.A. w poszczególne kategorie lokat będzie zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem.
  4. Inwestycje dokonywane przez AFI RB Spółka Akcyjna ASI S.K.A. charakteryzuje wysoki poziom ryzyka, co oznacza, iż Wartość Aktywów Netto na prawo uczestnictwa może podlegać istotnym wahaniom.
  5. AFI I RB Spółka Akcyjna ASI S.K.A. realizując swoja strategię inwestycyjną nie gwarantuje osiągnięcia Celu inwestycyjnego, o którym mowa powyżej.
 • Główne kategorie aktywów, w które AFI I RB Spółka Akcyjna ASI S.K.A. może inwestować [więcej]
  1. AFI II RB S.A. ASI S.K.A. może utrzymywać w szczególności, w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań AFI II RB S.A. ASI S.K.A., część swoich aktywów na rachunkach bankowych.
  2. AFI II RB S.A. ASI S.K.A. może dokonywać inwestycji we wszystkie ustawowo dozwolone kategorie aktywów, w szczególności określone w Ustawie, oraz w niniejszej strategii inwestycyjnej, która jest źródłem polityki inwestycyjnej AFI II RB S.A. ASI S.K.A., z wyłączeniem instrumentów pochodnych właściwych AFI, o których mowa w art. 2 pkt 20a Ustawy.
  3. Głównymi kategoriami lokat, w które AFI II RB S.A. ASI S.K.A. może inwestować będą:
   1. udziały i akcje spółek krajowych i zagranicznych,
   2. prawa i obowiązki wynikające ze statusu bycia wspólnikiem w krajowych i zagranicznych spółkach osobowych,
   3. papiery wartościowe,
   4. wierzytelności,
   5. waluty,
   6. nieruchomości,
   7. wszelkie inne zbywalne prawa majątkowe lub inne, których nabycie lub objęcie może przyczynić się do realizacji celu inwestycyjnego, z wyłączeniem inwestycji mających na celu zwiększenie ekspozycji AFI, tj. w szczególności inwestycji w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt Ustawy, albo instrumenty pochodne właściwe AFI, o których mowa w wart. 2 pkt 20 Ustawy.
  4. Przedmiotem inwestycji AFI II RB S.A. ASI S.K.A., prócz określonych powyżej, mogą być również:
   1. własność lub współwłasność: nieruchomości gruntowych w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości, statków morskich,
   2. użytkowanie wieczyste.
 • Sektory przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynkowe bądź szczególne klasy aktywów stanowiące przedmiot strategii inwestycyjnej [więcej]
  1. AFI II RB S.A. ASI S.K.A. będzie lokowała aktywa w kategorie lokat, o których mowa w punkcie 3.3 i 3.4. Strategii Inwestycyjnej, w następujących sektorach przemysłowych i usługowych:
   1. górnictwo i wydobywanie;
   2. przetwórstwo przemysłowe;
   3. wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
   4. dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związaną z rekultywacją;
   5. budownictwo;
   6. handel hurtowy i detaliczny;
   7. transport i gospodarka magazynowa;
   8. działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi;
   9. informacja i telekomunikacja;
   10. działalność finansowa i ubezpieczeniowa;
   11. opieka zdrowotna;
   12. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
   13. działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
   14. działalność związana z rozrywką i rekreacją;
   15. rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo;
   16. działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca;
   17. edukacja,

  wszystkich podmiotów mających siedzibę bądź miejsce wykonywania działalności na terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  1. AFI II RB S.A. ASI S.K.A. będzie lokowała aktywa w kategorie lokat, o których mowa w punkcie 3.3.c) Strategii Inwestycyjnej, które są bądź będą emitowane przez wszystkie instytucje publiczne i prywatne w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Azji, w Afryce, w Ameryce Północnej, w Ameryce Południowej i na Pacyfiku.
  2. AFI II RB S.A. ASI S.K.A. będzie lokowała aktywa w kategorie lokat, o których mowa w punkcie 3.3.d) Strategii Inwestycyjnej, które przysługują bądź będą przysługiwały wszystkim instytucjom publicznym i prywatnym w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Azji, w Afryce, w Ameryce Północnej, w Ameryce Południowej i na Pacyfiku.
  3. AFI II RB S.A. ASI S.K.A. będzie lokowała aktywa we wszystkie waluty państw Europy, Bliskiego Wschodu, Azji, Afryki, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej i Pacyfiku.
  4. AFI II RB S.A. ASI S.K.A. będzie lokowała aktywa w kategorie lokat, o których mowa w punkcie 3.3.f) oraz w punkcie 3.4. Strategii Inwestycyjnej na terytorium wszystkich państw Europy, Bliskiego Wschodu, Azji, Afryki, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej i Pacyfiku.
  5. AFI II RB S.A. ASI S.K.A. będzie lokowała aktywa w kategorie lokat, o których mowa w punkcie 3.3.g) Strategii Inwestycyjnej, które dotyczą wszystkich praw powstałych na terytorium państw Europy, Bliskiego Wschodu, Azji, Afryki, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej i Pacyfiku.

   

 • Zasady zaciągania kredytów i pożyczek lub dźwigni finansowej oraz dopuszczalna wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez AFI I RB Spółka Akcyjna ASI S.K.A. [więcej]

  AFI II RB S.A. ASI S.K.A. nie może zaciągać kredytów i pożyczek, pożyczać papierów wartościowych, inwestować w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy, oraz inwestować w instrumenty pochodne właściwe AFI, o których mowa w art. 2 pkt 20a Ustawy, co doprowadziłoby do powstania dźwigni finansowej, o której mowa w art. 2 pkt 42b Ustawy.

 • Postanowienia końcowe [więcej]

  Niniejsza Strategia Inwestycyjna została przyjęta dnia 10 stycznia 2017 r., uchyla uprzednio obowiązującą Strategię Inwestycyjną dla spółki AFI II RB S.A. ASI S.K.A. oraz obowiązuje do odwołania. Wszelkie zmiany Strategii Inwestycyjnej powinny być dokonane w drodze pisemnej.

logo rbRB S.A. with affilieted in Russell Bedford Poland