Polityka Inwestycyjna

Polityka Inwestycyjna

RB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska nr 11, 02-674 Warszawa, działająca jako Zarządzający Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi stanowiącymi Alternatywne Fundusze Inwestycyjne została utworzona w dniu 16 maja 2016 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2004 roku nr 146 poz. 1546 z późn. zm.) wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 31 marca 2016 roku o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 roku poz. 615) („Ustawa”), („RB S.A.”).

 

Celem inwestycyjnym alternatywnych spółek inwestycyjnych zarządzanych przez RB S.A. jest zbieranie aktywów od inwestora lub wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z przyjętymi zasadami niniejszej polityki inwestycyjnej, a także strategii inwestycyjnej Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych.

Realizując Cel inwestycyjny, dedykowane alternatywne spółki inwestycyjne działać będą w imieniu własnym i na własną rzecz, a decyzje o sposobie lokowania zgromadzonych aktywów podejmowane będą przez RB S.A. zgodnie z przepisami Ustawy, tak aby osiągnąć maksymalną wartość zgromadzonych aktywów przy zachowaniu najwyższego, typowego dla tych aktywów stopnia ich bezpieczeństwa, w oparciu o określony poziom ryzyka inwestycyjnego.

Jednakże, RB S.A. nie może i nie gwarantuje osiągnięcia Celu inwestycyjnego, o którym mowa powyżej.

Realizacja Celu inwestycyjnego odbywać się będzie poprzez dobór odpowiednich instrumentów finansowych.

Poniżej zamieszczony dokument Polityka Inwestycyjnej Spółki RB S.A. działającej jako Zarządzający Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi stanowiącymi Alternatywne Fundusze Inwestycyjne, w szczególności AFI I RB Spółkę Akcyjną ASI S.K.A., określająca także politykę inwestycyjna ww. alternatywnej spółki inwestycyjnej, wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2016 roku i obowiązuje do jej zmiany lub do odwołania.

 

Polityka Inwestycyjna Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego II RB Spółka Akcyjna Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowo - akcyjna

 • Informacje podstawowe o Zarządzającym Alternatywnym Funduszem Inwestycyjnym I RB Spółka Akcyjna Alternatywna Spółka Inwestycyjna [więcej]

  RB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska nr 11, 02-674 Warszawa, działająca jako Zarządzający Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi, stanowiącymi Alternatywne Fundusze Inwestycyjne, została utworzona w dniu 16 maja 2016 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1896 ze zm.), („Ustawa”), („RB S.A.”).

 • Przedmiot działalności Zarządzającego spółką: Alternatywny Fundusz Inwestycyjny II RB Spółka Akcyjna Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowo-akcyjna [więcej]
  1. Przedmiotem działalności RB S.A. jako Zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną w świetle art. 70e ust. 1 Ustawy będzie wyłącznie zarządzanie Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi stanowiącymi Alternatywne Fundusze Inwestycyjne, w tym wprowadzanie tychże Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych do obrotu.
  2. RB S.A. może rozpocząć działalność, o której mowa w ust. 1 – jednakże z wyłączeniem zarządzania unijnymi Alternatywnymi Funduszami Inwestycyjnymi, w tym wprowadzania tych Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych do obrotu – korzystając ze zwolnienia, o którym mowa w art. 70a ust. 2 Ustawy od chwili uzyskania wpisu do rejestru zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego („Komisja”).
  3. RB S.A. może rozpocząć działalność, o której mowa w ust. 1 bez korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 70a ust. 2 Ustawy dopiero po uzyskaniu zezwolenia Komisji na wykonywanie działalności przez zarządzającego Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi.
 • Informacje dodatkowe [więcej]
  1. Zgodnie z art. 70f Ustawy w związku z postanowieniem Rozdziału II ust. 1 powyżej RB S.A. może wprowadzać Alternatywne Spółki Inwestycyjne do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wśród klientów profesjonalnych, o których mowa poniżej („Klient profesjonalny”, „Klienci profesjonalni”).
  2. W myśl art. 2 pkt 13a lit. k Ustawy za Klienta profesjonalnego uznawać się będzie, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, przedsiębiorcę spełniającego co najmniej 2 (dwa) z poniższych wymogów:
  • suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosić będzie co najmniej równowartość w złotych 20.000.000 (dwadzieścia milionów) euro,
  • osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosić będzie co najmniej równowartość w złotych 40.000.000 (czterdzieści milionów) euro,
  • kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosić będzie co najmniej równowartość w złotych 2.000.000 (dwa miliony) euro,

  przy czym równowartość w złotych kwot wskazanych w euro obliczana będzie przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego.

  1. Zgodnie z art. 70k ust. 1 Ustawy, za Klienta profesjonalnego spółka RB S.A. uznawać będzie mogła także podmiot, inny niż o którym mowa w ust. 2 powyżej, pod warunkiem że podmiot ten posiadać będzie wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, uprzednio ustaloną przez spółkę RB S.A.
 • Określenie Polityki Inwestycyjnej spółki: Alternatywny Fundusz Inwestycyjny II RB Spółka Akcyjna Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowo akcyjna
  1. Informacje Podstawowe

  Alternatywny Fundusz Inwestycyjny II RB Spółka Akcyjna Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowo-akcyjna („AFI II RB S.A. ASI S.K.A.”) jest zgodnie z art. 8a Ustawy alternatywnym funduszem inwestycyjnym, innym niż określony w art. 3 ust. 4 pkt. 2 tej Ustawy, zarządzanym przez spółkę RB Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska nr 11, 02-674 Warszawa.

  1. Cel inwestycyjny
   1. Wyłącznym przedmiotem działalności AFI II RB S.A. ASI S.K.A., zgodnie art. 70e ust. 1 Ustawy, będzie zbieranie aktywów od inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną AFI II RB S.A. ASI S.K.A. („Cel inwestycyjny”).
   2. Realizując Cel inwestycyjny, AFI II RB S.A. ASI S.K.A. działać będzie w imieniu własnym i na własną rzecz, a decyzje o sposobie lokowania zgromadzonych aktywów podejmowane będą przez RB S.A. zgodnie z przepisami Ustawy, tak aby osiągnąć maksymalną wartość zgromadzonych aktywów przy zachowaniu najwyższego, typowego dla tych aktywów stopnia ich bezpieczeństwa, w oparciu o określony poziom ryzyka inwestycyjnego. Sposób wypłaty zysku przez AFI II RB S.A. ASI S.K.A., sprzedaży oraz umarzania akcji za wynagrodzeniem i bez wynagrodzenia, zasady przyznawania dodatkowych praw w AFI II RB S.A. ASI S.K.A. regulują postanowienia statutu AFI II RB S.A. ASI S.K.A., przepisy Ustawy oraz ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 1030) („Kodeks spółek handlowych”).
   3. AFI II RB S.A. ASI S.K.A. realizując swoją Politykę Inwestycyjną nie gwarantuje osiągnięcia Celu inwestycyjnego, o którym mowa powyżej.
  1. Typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat AFI II RB S.A. ASI S.K.A.
  2. Realizacja Celu inwestycyjnego odbywać się będzie m.in. poprzez dobór odpowiednich instrumentów finansowych do portfela lokat AFI II RB S.A. ASI S.K.A. oraz jego dywersyfikację.AFI II RB S.A. ASI S.K.A. może dokonywać inwestycji we wszystkie prawem dozwolone kategorie lokat.Podstawowymi kategoriami lokat służącymi do budowy portfela inwestycyjnego AFI II RB S.A. ASI S.K.A. będą:
     udziały i akcje spółek krajowych i zagranicznych,prawa i obowiązki wynikające ze statusu bycia wspólnikiem w krajowych i zagranicznych spółkach osobowych,papiery wartościowe,wierzytelności,waluty,nieruchomości,wszelkie inne zbywalne prawa majątkowe lub inne, których nabycie lub objęcie może przyczynić się do realizacji celu inwestycyjnego, z wyłączeniem inwestycji mających na celu zwiększenie ekspozycji AFI, o której mowa w art. 2 pkt 42a Ustawy, tj. w szczególności inwestycji w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy, albo instrumenty pochodne właściwe AFI.
   1. Przedmiotem lokat AFI II RB S.A. ASI S.K.A., prócz określonych powyżej, mogą być również:
  1. własność lub współwłasność: nieruchomości gruntowych w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości, statków morskich;
  2. użytkowanie wieczyste.
   1. Inwestycje w udziały i w akcje, prawo bycia wspólnikiem w spółkach osobowych mogą przynosić zysk w postaci wypłaty dywidendy, udziału w zysku oraz wzrostu wartości udziałów akcji lub wartości spółki osobowej.
  1. Kryteria doboru lokat
   1. W zakresie doboru lokat AFI II RB S.A. ASI S.K.A. dokonywać będzie wyboru udziałów i akcji, praw i obowiązków w spółkach osobowych, a także selekcji w doborze wspólników spośród spółek o stabilnej kondycji finansowej, dobrych perspektywach wzrostu, bądź dobrych perspektywach wypłaty dywidendy, w przypadku spółek kapitałowych.
   2. W zakresie doboru dłużnych papierów wartościowych AFI II RB S.A. ASI S.K.A. kierować się będzie przede wszystkim perspektywami kondycji finansowej ich emitenta oraz dokonywać będzie doboru instrumentów do portfela, uwzględniając w szczególności te, o odpowiednio wyższej rentowności niż analogiczne obligacje skarbowe emitowane na danym rynku, między innymi takie jak obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
   3. AFI II RB S.A. ASI S.K.A. będzie dokonywała doboru lokat określonych w poprzedzających punktach, kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów AFI II RB S.A. ASI S.K.A. przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego. AFI II RB S.A. ASI S.K.A. będzie tworzyła, obejmowała, nabywała udziały, akcje, prawa i obowiązki w spółkach osobowych oraz inne prawa i obowiązki na tle umów cywilnoprawnych oraz finansowała działalność spółek poprzez m.in. udzielanie im pożyczek, dopłat, obejmowanie i nabywanie obligacji i innych dłużnych instrumentów finansowych wyemitowanych przez te lub inne spółki.
   4. W oparciu o niniejszą Politykę Inwestycyjną AFI II RB S.A. ASI S.K.A., w procesie budowania portfela aktywów AFI II RB S.A. ASI S.K.A., przy wyborze rodzaju inwestycji uwzględniane będą następujące rodzaje ryzyka inwestycyjnego, tj.:
  1. ryzyko gospodarcze i polityczne – rozumiane jako ryzyko interwencji przedstawicieli rządów w działalność gospodarki lub w poszczególne sektory, i w konsekwencji możliwość podjęcia niekorzystnych, nieprzewidywalnych dla inwestorów decyzji, w tym decyzji politycznych zmieniających otoczenie biznesowe i zasady prowadzenia działalności. W szczególności obejmuje ono: zmiany prawa podatkowego, odmowy lub zawieszenia spłaty zobowiązań instytucji państwowych, ograniczenia dewizowe, restrykcje importowe, bezprawne nacjonalizacje, faworyzowanie podmiotów krajowych względem zagranicznych, zakaz transferów finansowych lub ich ograniczenie,
  2. ryzyko zmian stóp procentowych - rozumiane jako sytuacja związana z możliwością osiągnięcia wyniku, który może odbiegać od wcześniej przewidywanego poziomu na skutek zmian wysokości i struktury terminowej przyszłych stóp procentowych w kierunku innym od uprzednio założonego,
  3. ryzyko nieterminowej spłaty należności – ryzyko związane z możliwością trwałej lub czasowej utraty przez emitentów zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, w tym również z trwałą lub czasową niemożnością zapłaty odsetek od zobowiązań. Sytuacja taka może mieć miejsce w następstwie pogorszenia się kondycji finansowej emitenta spowodowanego zarówno czynnikami wewnętrznymi emitenta, jak i uwarunkowaniami zewnętrznymi (parametry ekonomiczne, otoczenie prawne itp.) Pogorszenie się kondycji finansowej emitenta znajduje swoje odzwierciedlenie w spadku cen dłużnych papierów wartościowych wyemitowanych przez ten podmiot, a także może prowadzić do spadku cen akcji tego podmiotu. W skład tej kategorii ryzyka wchodzi również ryzyko związane z obniżeniem ratingu kredytowego emitenta przez agencję ratingową i wynikający z niego spadek cen dłużnych papierów wartościowych będący następstwem wymaganej przez inwestorów wyższej premii za ryzyko,
  4. ryzyko płynności – ryzyko wynikające z możliwości wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe dokonanie transakcji pakietem papierów wartościowych bez istotnego wpływu na ich cenę,
  5. ryzyko ogólnorynkowe – rozumiane jako ryzyko wynikającego z faktu, że ceny papierów wartościowych podlegają ogólnym tendencjom rynkowym panującym w kraju i na świecie,
  6. ryzyko związane z dywersyfikacją lokat – ryzyko polegające na braku możliwości odpowiedniego zdywersyfikowania lokat ze względu na niedostępność odpowiedniej ilości instrumentów finansowych lub ograniczeń kapitałowych AFI II RB S.A. ASI S.K.A. w początkowej fazie rozwoju,
  7. ryzyko walutowe – rozumiane jako ryzyko występujące w przypadku dokonywania przez AFI II RB S.A. ASI S.K.A. inwestycji na rynkach zagranicznych, inwestycji w papiery wartościowe lub tytuły uczestnictwa denominowane w walutach obcych, a także inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących w papiery wartościowe denominowane w walutach obcych, w których dodatkowym czynnikiem ryzyka jest poziom kursów walutowych. Wahania kursu złotego względem walut obcych mogą przekładać się na wahania wartości jednostki rozrachunkowej. Dodatkowo poziom kursów walutowych, jako jeden z głównych parametrów makroekonomicznych, może wpływać na atrakcyjność inwestycyjną oraz ceny krajowych papierów wartościowych, szczególnie w przypadku gwałtownych zmian kursów walutowych. Wówczas zmiany cen papierów wartościowych na rynku będą wpływały na zmiany wartości jednostki rozrachunkowej,
  8. ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków - ryzyko to związane jest z nadmiernym zaangażowaniem w jeden lub kilka papierów wartościowych lub sektor rynku, co może spowodować skumulowaną stratę w przypadku niekorzystnych zmian cen posiadanych papierów wartościowych lub zmian na rynku danego sektora.
  9. ryzyko finansowe związane z udzielaniem przez AFI II RB S.A. ASI S.K.A. pożyczek innym podmiotom, a także z tytułu udzielonych gwarancji lub poręczeń. Ryzyko to związane jest z niewypłacalnością (tj. wymagalnością zobowiązań z tytułu niewypłacalności) podmiotów, którym AFI II RB S.A. ASI S.K.A. udzieliło pożyczek lub na rzecz których udzielono gwarancji i poręczeń.
   1. Przy wyborze rynku danego kraju brana będzie pod uwagę sytuacja gospodarcza tego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów makroekonomicznych opisujących gospodarkę danego kraju w relacji do parametrów gospodarek innych krajów, w tym Polski, ocena ratingowa danego kraju oraz perspektywy kształtowania się kursów walutowych.
   2. Przy wyborze akcji, udziałów, prawi i obowiązków w spółce osobowej, przede wszystkim brana będzie pod uwagę dotychczasowa pozycja rynkowa emitenta, kondycja finansowa, perspektywy branży, w której prowadzi działalność, kapitalizacja i płynność obrotu oraz możliwość osiągnięcia w dłuższym horyzoncie czasowym stopy zwrotu przewyższającej rentowność dłużnych papierów wartościowych.
   3. Przy wyborze dłużnych papierów wartościowych i dłużnych instrumentów finansowych przede wszystkim brana będzie pod uwagę rentowność danego instrumentu, sytuacja fundamentalna emitenta (analiza fundamentalna), techniczna ocena perspektyw wzrostu wartości lokat (analiza techniczna), ocena sytuacji makroekonomicznej w kraju i na świecie (analiza międzynarodowa), spełnienie zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych, w tym ryzyko kredytowe i ocena ratingowa, o ile taką uzyskał, oraz płynność danego instrumentu.
   4. Przy wyborze wierzytelności przede wszystkim brana będzie pod uwagę ocena rodzaju wierzytelności, z jakiego tytułu wierzytelność powstała, rodzaj wierzyciela, termin wymagalności, rodzaj dłużnika, możliwości windykacyjne, rodzaj i poziom zabezpieczeń, wartość wierzytelności i jej płynność.
   5. W przypadku walut obcych i depozytów brany będzie pod uwagę w szczególności rodzaj, sytuacja makroekonomiczna, analityka sytuacji bieżącej, rentowność, płynność lokaty, wysokość oprocentowania depozytu w stosunku do czasu trwania.
  1. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne
  2. Dywersyfikacja lokat dokonywana będzie w zakresie rodzaju instrumentów, rodzaju emitentów oraz branż w jakich funkcjonują, a także w odniesieniu do rodzajów rynków w rozumieniu rynku krajowego i rynków zagranicznych oraz w zakresie walut, w których denominowane są instrumenty będące przedmiotem lokat AFI II RB S.A. ASI S.K.A.
  3. AFI II RB S.A. ASI S.K.A. będzie dokonywało doboru lokat określonych w pkt 3.3 niniejszej Polityki Inwestycyjnej kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego. Głównymi kryteriami doboru lokat będzie potencjał wzrostu wartości akcji i udziałów, praw i obowiązków w spółkach osobowych, w spółkach w długoterminowym horyzoncie czasowym. Spółka AFI II RB S.A. ASI S.K.A. będzie tworzyła, obejmowała, nabywała udziały, akcje oraz prawa i obowiązki w spółkach osobowych oraz finansowała działalności spółek poprzez m.in. udzielanie im pożyczek, dopłat, obejmowanie i nabywanie obligacji.
  4. Portfel AFI II RB S.A. ASI S.K.A. budowany będzie przy łącznym uwzględnieniu trzech najważniejszych kryteriów, a mianowicie z dbałością o najwyższe bezpieczeństwo aktywów, przewidywanej wysokiej rentowności inwestycji oraz przy zachowaniu jej płynności.
  5. Wybór inwestycji dokonywany będzie w pierwszej kolejności z uwagi na długoterminowość inwestycji, z zastrzeżeniem, że w zależności od aktualnej sytuacji rynkowej poziom zmienności aktywów może okresowo znacząco wzrastać.
  6. Wszelkie analizy i rekomendacje inwestycyjne sporządzane będą w oparciu o sprawdzone źródła informacji, tj.:
  1. analizy emitentów przygotowane przez instytucje krajowe i zagraniczne;
  2. prospekty emisyjne i memoranda informacyjne;
  3. sprawozdania finansowe emitentów;
  4. analizy makroekonomiczne przygotowane przez ośrodki badawcze;
  5. analizy branżowe banków inwestycyjnych i ośrodków badawczych;
  6. informacje codzienne podawane przez serwisy informacyjne;
  7. spotkania z wybranymi emitentami;
  8. informacje prasowe i konferencje inwestorskie;
  9. inne źródła informacji.
   1. AFI II RB S.A. ASI S.K.A. może udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji innym podmiotom (tj. na rzecz innych podmiotów), z tym, że pożyczki, poręczenia i gwarancje mogą być udzielane podmiotom wchodzącym w skład portfela AFI II RB S.A. ASI S.K.A. lub podmiotom trzecim. Udzielenie pożyczki, poręczania lub gwarancji na rzecz pomiotu trzeciego wymaga uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy AFI II RB S.A. ASI S.K.A. Wysokość udzielonej pożyczki, poręczenia lub gwarancji nie może przy tym przekroczyć równowartości 50% (pięćdziesiąt procent) aktywów netto AFI II RB S.A. ASI S.K.A., chyba że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie uchwałę o możliwości przekroczenia powyższej wartości.
   2. AFI II RB S.A. ASI S.K.A. może udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji, z tym, że pożyczki, poręczenia i gwarancje będą udzielane przy zachowaniu następujących zasad:
  1. pożyczki, poręczenia i gwarancje będą udzielane podmiotom posiadającym zdolność do obsługi zadłużenia,
  2. udzielanie pożyczki, poręczenia lub gwarancji nastąpi na warunkach rynkowych.
   1. AFI II RB S.A. ASI S.K.A. może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są papiery wartościowe. Pożyczki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, są udzielane wyłącznie pod warunkiem że:
  1. AFI II RB S.A. ASI S.K.A. otrzyma zabezpieczenie w środkach pieniężnych, lub w papierach wartościowych lub w innych aktywach, w które AFI II RB S.A. ASI S.K.A. może lokować zgodnie z Ustawą, Statutem i Polityką Inwestycyjną,
  2. pożyczka zostanie udzielona na okres nieprzekraczający 36 (trzydzieści sześć) miesięcy.
   1. Łączna wartość papierów wartościowych tego samego emitenta, będących w portfelu inwestycyjnym AFI II RB S.A. ASI S.K.A., może wynosić do 80% (osiemdziesiąt procent) aktywów AFI II RB S.A. ASI S.K.A., a w przypadku wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w formie uchwały może wynosić do 100% (sto procent) aktywów.
   2. Wycena aktywów AFI II RB S.A. ASI S.K.A., ustalenie wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto przypadających na prawo uczestnictwa następować będzie na zasadach określonych w art. 70 h Ustawy.
   3. Wyceny, o których mowa powyżej będą przeprowadzane minimum raz w roku, a także w każdym dniu wprowadzania AFI II RB S.A. ASI S.K.A. do obrotu lub odkupywania praw uczestnictwa AFI II RB S.A. ASI S.K.A. lub w innym dniu określonym przez RB S.A.
   4. AFI II RB S.A. ASI S.K.A. stosuje następujące ograniczenia inwestycyjne:
  1. papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie mogą stanowić łącznie do 80% (osiemdziesiąt procent) aktywów AFI II RB S.A. ASI S.K.A., a w przypadku wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w formie uchwały mogą stanowić łącznie do 100% (sto procent) aktywów. Ograniczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stosuje się do listów zastawnych emitowanych przez jeden bank hipoteczny oraz do papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do OECD,
  2. listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą stanowić więcej niż 80% (osiemdziesiąt procent) wartości aktywów AFI II RB S.A. ASI S.K.A., chyba że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyrazi zgodę w formie uchwały na większą wartość, do 100% (sto procent) aktywów,
  3. depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej w rozumieniu Ustawy o Funduszach nie mogą stanowić więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) wartości aktywów AFI II RB S.A. ASI S.K.A., z tym że AFI II RB S.A. ASI S.K.A. będzie lokować aktywa w depozyty wyłącznie w bankach krajowych, bankach zagranicznych i instytucjach kredytowych, w rozumieniu Ustawy o Funduszach, posiadających w dniu zawarcia umowy depozytu kapitały własne przekraczające 50.000.000,00 (pięćdziesiąt milionów) EURO lub ich równowartość w innej walucie oraz posiadających w dniu zawarcia umowy depozytu rating nie niższy niż rating Rzeczypospolitej Polskiej nadany przez co najmniej jedną z następujących agencji ratingowych: Standard’s & Poor Corporation, Moody’s Investor lub Fitch lub inną uznaną międzynarodową agencję ratingową. AFI II RB S.A. ASI S.K.A. może lokować aktywa również w depozyty w oddziałach banków zagranicznych lub instytucji kredytowych w rozumieniu Ustawy o Funduszach, spełniających kryteria wskazane w zdaniu poprzedzającym, posiadających rating A lub równorzędny nadany przez co najmniej jedną z następujących agencji ratingowych: Standard’s & Poor Corporation, Moody’s Investor lub Fitch lub inną uznaną agencję ratingową,
  4. waluta obca jednego państwa lub EURO nie może stanowić więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) aktywów AFI II RB S.A. ASI S.K.A., a w przypadku wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w formie uchwały może wynosić do 100% (sto procent) aktywów.
   1. AFI II RB S.A. ASI S.K.A. może lokować do 80% (osiemdziesiąt procent), a w przypadku wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w formie uchwały do 100% (sto procent), swoich aktywów w akcje, udziały, prawa i obowiązki w spółkach osobowych i instrumenty finansowe o podobnym charakterze (prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego) wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz państw wchodzących w skład Unii Europejskiej.
   2. Lokaty w akcje, udziały i instrumenty finansowe o podobnym charakterze (prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego) wyemitowane przez podmioty z siedzibą w jednym państwie mogą stanowić nie więcej niż 80% (osiemdziesiąt procent) aktywów AFI II RB S.A. ASI S.K.A., chyba że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyrazi zgodę w formie uchwały na większą wartość, do 100% (sto procent) aktywów.
   3. AFI II RB S.A. ASI S.K.A. może inwestować nie więcej niż 80% (osiemdziesiąt) procent), a w przypadku wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w formie uchwały do 100% (sto procent), swoich aktywów w akcje, udziały i instrumenty finansowe o podobnym charakterze (prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego) nie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym pod warunkiem, że zostały wyemitowane przez podmioty z siedzibą na terytorium Polski lub państw Unii Europejskiej.
   4. AFI II RB S.A. ASI S.K.A. może inwestować nie więcej niż 80% (osiemdziesiąt procent), a w przypadku wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w formie uchwały do 100% (sto procent), swoich aktywów w akcje i instrumenty finansowe o podobnym charakterze (prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego) dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym wyemitowane przez podmioty z siedzibą poza terytorium państw wskazanych w ust. 5.3.
   5. AFI II RB S.A. ASI S.K.A. może nabywać jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą które, zgodnie z ich polityką inwestycyjną, lokują co najmniej 80% (osiemdziesiąt procent) swoich aktywów w akcje, udziały i instrumenty finansowe o podobnym charakterze (prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego).
   6. AFI II RB S.A. ASI S.K.A. może lokować nie więcej niż 80% (osiemdziesiąt procent) wartości swoich aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa emitowane przez jeden fundusz zagraniczny lub jedną instytucję wspólnego inwestowania, mającą siedzibę za granicą.
   7. Inwestycje AFI II RB S.A. ASI S.K.A. w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić nie więcej niż 80% (osiemdziesiąt procent) aktywów AFI II RB S.A. ASI S.K.A.
   8. Inwestycje AFI II RB S.A. ASI S.K.A. w wierzytelności nie mogą stanowić łącznie więcej niż 80% (osiemdziesiąt procent) aktywów AFI II RB S.A. ASI S.K.A., chyba że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyrazi zgodę w formie uchwały na większą wartość do 100% (sto procent) aktywów.
   9. AFI II RB S.A. ASI S.K.A. może zawierać umowy, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe, z innym funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo.
   10. AFI II RB S.A. ASI S.K.A. może dokonywać krótkiej sprzedaży akcji dopuszczonych do obrotu na rynkach regulowanych .

   

 • Dopuszczalna wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez AFI II RB S.A. ASI S.K.A.

  AFI nie może zaciągać kredytów i pożyczek, pożyczać papierów wartościowych, inwestować w instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 6 Ustawy, oraz inwestować w instrumenty pochodne właściwe AFI, o których mowa w art. 2 pkt 20a Ustawy, co doprowadziłoby do powstania dźwigni finansowej, o której mowa w art. 2 pkt 42 b Ustawy.

 • Postanowienia końcowe

  Niniejsza Polityka Inwestycyjna została przyjęta dnia 10 stycznia 2017 r., uchyla uprzednio obowiązującą Politykę Inwestycyjną dla spółki AFI II RB S.A. ASI S.K.A. oraz obowiązuje do odwołania. Wszelkie zmiany Polityki Inwestycyjnej powinny być dokonane w drodze pisemnej.

logo rbRB S.A. with affilieted in Russell Bedford Poland